مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
کد دوره: KHQ-QM-004 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با الزامات استاندارد ISO14001:2004 و نحوه مستندسازی سیستمهای مدیریتی محیط زیست
محتوی:

۱- پیدایش مدیریت محیط زیست، روند توسعه آن و بوجود آمدن استانداردهای ملی و بین المللی در چارچوب مبحث مدیریت محیط زیست ۲- عناصر سیستم مدیریت محیط زیست و نحوه استقرار هریک از عناصر به طور کامل ۳- تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ۴- ساختار مستندات سیستم مدیریت محیط زیست ۵- نحوه بوجود آوردن و کنترل مستندات و نحوه نگارش نظامنامه ۶- روشهای اجرایی مدون سیستم مدیریت محیط زیست و برنامه زیست محیطی ۷- بحران درک ضرورت حفاظت از محیط زیست ۸- تغییرات آب و هوایی ۹- آشنایی با فرآیند شناسایی و ارزیابی جنبههای زیست محیطی ۱۰- تشخیص بارز بودن جنبههای شناسایی شده