سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ثبت شده درSCC-NAAB

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  ثبت شده درSCC-NAAB
کد دوره: KHQ-QM-003 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با نحوه ممیزی برون سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008
محتوی:

۱- مروری اجمالی بر مفاهیم اولیه سیستم‌های مدیریت کیفیت بر اساس ISO­۹۰۰۰:۲۰۰۸ ۲- انواع ممیزی و گام‌های اصلی در انجام یک ممیزی و نحوه انجام بازنگری مستندات ۳- تشریح کامل استاندارد                ISO 19011:2002 4- آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PDCA در مدیریت ممیزی  ۵- نحوه تدوین برنامه­ریزی ممیزی، فعالیت‌های آماده­سازی جهت ممیزی و مفاهیم آنالیز فرآیند  ۶- شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه­ای عدم انطباق­ها، پیگیری عدم انطباق­های ممیزی و اقدامات اصلاحی ۷- صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزین ۸- الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین ۹- آشنایی با ضوابط بین­المللی ممیزی شخص ثالث و استانداردهای راهنما ISO Guide 62, 66  ۱۰- رفتار حین ممیزی و نحوه تدوین گزارشات ممیزی ۱۱- مراجع مرتبط با صدور گواهینامه

 

پیش نیاز: