مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
کد دوره: KHQ-QM-010 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی و تشریح الزامات استاندارد مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2008 ، استاندارد مدیریت محیط زیست بر مبنای ISO14001:2004  و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای بر مبنای OHSAS18001:2007 و  تشریح چگونگی یکپارچهسازی سه سیستم.
محتوی:

۱- تعاریف و مفاهیم ارائه شده در استانداردهای سهگانه (مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفهای) ۲- آشنایی با مدیریت فرآیندها و کاربرد آن در مدیریت یکپارچه ۳- تشریح الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۴- IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستمهای مدیریت ۵- آشنایی با مستندات سیستم مدیریت یکپارچه ۶- آشنایی با نحوه تدوین مستندات ۷- مدیریت جنبههای زیست محیطی و مدیریت ریسک ۸- چگونگی یکپارچهسازی موضوعات فوق و نحوه ادغام موضوعات مشترک در سه سیستم در سازمانها ۹- مزایای یکپارچهسازی مدارک