مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی

مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی
کد دوره: KHQ-FT-603 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با اصول مدیریت صحیح برای تنظیم اسناد و مدارک و بایگانی آنها به جهت کمک به مدیریت سازمان در راستای روش منظم در ارسال و مراسلات جهت تسریع در امور
محتوی:

۱- کلیات مدیریت اسناد و فن بایگانی ۲- طرز تشکیل پرونده ۳- انواع بایگانی نامه­های وارده و صادره و انواع آنها ۴- فرم های کاربردی ( انتقال نامه­ ها، برگ جایگزین نامه ­ها– تعیین زمان ضبط اسناد و مدارک) ۵- تفکیک اسناد و مدارک و صورت برداری از آنها ۶- مهلت قانونی برای نگهداری از اسناد  ۷- روش­های تنظیم اسناد در بایگانی ۸- اصلاح و کنترل بایگانی ۹- بکارگیری کامپیوتر و روش­های مکانیزه در مدیریت اسناد بایگانی ۱۰- امحا اوراق زاید

پیش نیاز: