مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استانداردISO 10006:2003

مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استانداردISO 10006:2003
کد دوره: KHQ-PM- 206 مدت: ۲روز
هدف: شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت پروژه، درک ضرورت­های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم­های مدیریت پروژه 
محتوی:

۱- مبانی مدیریت پروژه ۲- مروری بر الزامات استانداردISO 10006:2003 3- بررسی مستندسازی سیستم مدیریت پروژه از دیدگاه ممیزی ۴- آشنایی با استاندارد ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح شده در این استاندارد ۵- اصول و نحوه مدیریت ممیزی ۶- اهداف، دامنه، برنامه­ریزی و سوابق مورد نیاز برای یک ممیزی ۷- پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی ۸- اصول و مراحل برنامه ریزی جهت ممیزی ۹- طراحی چک لیست ممیزی ۱۰- اجرا، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۱۱- طراحی یک سیستم جامع گزارش دهی و پیگیری اقدامات اصلاحی ۱۲- ارزیابی بهره­وری سیستم مدیریت پروژه ۱۳- آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

پیش نیاز: آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت و مبانی مدیریت پروژه