مديريت كيفيت پروژه مبتني بر استانداردISO 10006:2003

مديريت كيفيت پروژه مبتني بر استانداردISO 10006:2003
كد دوره: KHQ-PM- 206 مدت: 2روز
هدف: شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت پروژه، درک ضرورت­هاي بهبود مستمر در فرآيند مميزي و ايجاد قابليت مميزي اثربخش در سيستم­هاي مديريت پروژه 
محتوي:

1- مباني مديريت پروژه 2- مروري بر الزامات استانداردISO 10006:2003 3- بررسي مستندسازي سيستم مديريت پروژه از ديدگاه مميزي 4- آشنايي با استاندارد ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح شده در اين استاندارد 5- اصول و نحوه مديريت مميزي 6- اهداف، دامنه، برنامه­ريزي و سوابق مورد نياز براي يک مميزي 7- پايش و بازنگري يک برنامه مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهنده فرآيند مميزي 8- اصول و مراحل برنامه ريزي جهت مميزي 9- طراحي چک ليست مميزي 10- اجرا، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي 11- طراحي يک سيستم جامع گزارش دهي و پيگيري اقدامات اصلاحي 12- ارزيابي بهره­وری سيستم مديريت پروژه 13- آمادگي براي مميزي شخص ثالث

پيش نياز: آشنايي با سيستم هاي مديريت كيفيت و مباني مديريت پروژه