مدیریت هزینه های کیفیت (COQ)

مدیریت هزینه ­های کیفیت (COQ)
کد دوره: KHQ-QT-107 مدت: ۲روز
هدف: شناسایی ضرورت و چگونگی ایجاد سیستم هزینه­یابی کیفیت در یک سازمان، ایجاد گزارشات مورد نیاز در هزینه­یابی کیفیت، دستیابی به قدرت تصمیم­گیری در تعیین اهداف کیفیت و خط مشی در راستای توسعه سازمان.
محتوی:

بررسی مفاهیم هزینه کیفیت و نقاط هزینه­زا در سیستم کیفیت – تشریح انواع هزینه­های کیفیت و دسته بندی­های مرتبط – بررسی نحوه نگرش و کاهش هزینه­های کیفیت، به ویژه در تلاقی با متد شش سیگما – چگونگی محاسبه هزینه-های کیفیت و متدهای آن – نیازمندی­های یک سیستم هزینه­یابی کیفیت و مراحل استقرار سیستم شناخت هر یک از مراحل – انجام کار گروهی برای شبیه­سازی هر یک از آنها و چگونگی مشارکت کارکنان – انتخاب تیم هزینه­یابی کیفیت، سمت­ها و نقش­ها – ارزیابی وضعیت هزینه­ها در وضعیت جاری سازمان – شناخت هزینه‌ عدم انطباق­ها، هزینه کاهش عدم انطباق­ها و روند هزینه کاهش عدم انطباق ها تا شرایط Zero Defect – شناخت هزینه‌ بازرسی و کنترل کیفیت محصول و یا خدمات در سازمان – هزینه افزایش یا کاهش بازرسی و روند آن در سازمان – شناخت هزینه­های پیشگیرانه در سازمان، هزینه افزایش یا کاهش اقدامات پیشگیرانه و روند آن – ارزیابی خط مشی و اهداف کیفیت از دیدگاه هزینه­های مربوط – نقطه سر به سر هزینه­های کیفیت در سازمان و رضایت مشتری – نحوه استفاده از مفاهیم COQ در استاندراد ISO/TS 16949

پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت