مدیریت و اجرای پروژه های EPC

مدیریت و اجرای پروژه های EPC
کد دوره: KHQ-PM-209 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با نحوه برنامه ریزی، کنترل و مدیریت مهندسی پروژهEPCشناخت ویژگی­ ها و برتری­ های اجرای پروژه های EPC.
محتوی:

مفاهیم اولیه مدیریت پروژه – انواع روش­های اجرای پروژه­ها – معرفی و آشنایی با انواع قراردادها در پروژه­های صنعتی – آشنایی با مفهوم فیدیک – بررسی انواع ساختارهای سازمانی برای اجرای پروژه­های صنعتی – آشنایی با فازهای مدیریت پروژه – معرفی و آشنایی اجمالی با حوزه­های نه گانه مدیریت پروژه – نحوه و شیوه برگزاری مناقصات پروژه­های صنعتی – برنامه ریزی و مدیریت مهندسی در پروژه­های EPC – برنامه­ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC – برنامه ریزی و مدیریت اجرا در پروژه­هـای EPC- برنـامه ریزی و مدیریت مالی در پروژه هـای  EPC13 – آشنایی با قوانین اینکـوترمز (INCOTERMS)  – مفهوم “تغییر” و وظایف تیم مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت آن

پیش نیاز: آشنایی با مباحث برنامه ریزی و مدیریت پروژه