مدیریت دانش

مدیریت دانش
کد دوره: KHQ-M-501 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با مفاهیم و مولفه­های مدیریت دانش و نحوه بکارگیری آن در سازمانها
محتوی:

۱- مفهوم و تعریف داده، اطلاعات، دانش و انواع آن ۲- تاریخچه مدیریت دانش، علل پیدایش، نقش و اهمیت آن در سازمانها ۳- مفهوم و تعریف مدیریت دانش ۴- تشریح فرآیند مدیریت دانش (شناسایی دانش، تحصیل دانش، توسعه دانش، به اشتراک گذاری دانش، حفاظت دانش) ۵-  تحلیل و بررسی چهار عنصر اساسی مدیریت دانش (دانش، مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی)  ۶- چگونگی تبدیل داده و اطلاعات به دانش ۷- رویکردها و مدلهای موجود در زمینه مدیریت دانش  ۸- متدولوژی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و طرح های عملی در این زمینه ۹- تبدیل دانش پنهان کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و جمع آوری آن در پایگاه دانش ۱۰- ارزشیابی بازده سرمایه گذاری در مدیریت دانش ۱۱- چگونگی نهادینه نمودن مدیریت دانش در سازمانها  ۱۲- عوامل موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها در مدیریت دانش

پیش نیاز: