مدیریت ریسک در پروژه ها

مدیریت ریسک در پروژه ها
کد دوره: KHQ-PM-201 مدت: ۲ روز
هدف: مدیریت انواع ریسک پروژه­ها و واکنش مناسب در برابر آنها
محتوی:

۱- مفاهیم مدیریت پروژه ۲- جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه ۳- بررسی فرآیندهای مدیریت ریسک ۴- شناسایی ریسک­ها و تحلیل کمی و کیفی ریسک ها ۵- استراتژی های واکنش در برابر ریسک ۶- پایش و کنترل ریسک­ها ۷- ارتباطات و گزارش­دهی ۸-  مدیریت فرصت­ها، قراردادها و مدیریت ریسک ۹- مدیریت ریسک­های محیطی ۱۰- طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

پیش نیاز: آشنایی با اصول و مبانی مدیریت پروژه