مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
کد دوره: KHQ-FT-601 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی مدیران غیر مالی با مباحث مالی مرتبط با سازمان به منظور بکارگیری اثربخش گزارش­ها و اطلاعات مالی برای تصمیم­گیری در سطوح مختلف.
محتوی:

۱- مفاهیم و تعاریف استراتژی مالی۲- رویکردهای مدیریت مالی۳- صورت­های مالی اساسی و تحلیل آنها ۴- شاخص­ها و نسبت­های مالی ۵- روندیابی انواع بودجه و کنترل­های بودجه ای۶- مدیریت سرمایه در گردش هزینه­های سرمایه­ای ۷- ساختار سرمایه

پیش نیاز: