♦ مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006:2003
♦ مدیریت و مهندسی ارزش بر اساس EN,SAVE12973:2000