مسئول استعلامات و مناقصات

مسئول استعلامات و مناقصات
کد دوره: KHQ-FT-604 مدت: ۲ روز
هدف:آشنایی با قوانین و روند اجرا و تنظیم استعلامات و مناقصات و …
محتوی:

آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های شغلی

قوانین موافقتنامه­ ها و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان

جمع­آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به موضوع مورد مناقصه

انتخاب تامین­ کنندگان

اطلاع رسانی و بکارگیری راهکارهای اعلام مناقصه و استعلام

جمع آوری پاکات و اعلام تامین کننده برتر جهت عقد قرارداد

تهیه گزارش و گزارش­گیری

پیش نیاز: