با ما اثربخشی نظام های مدیریت را باور خواهید کرد.

۱) آیا سیستم رضایت مشتری سازمان شما در بهبود و خدمات به مشتریان موثر بوده است؟
۲) آیا با توجه به فعالیتهای سازمان ، بازده مطلوب شما حاصل می شود؟
۳) آیا سازمان شما توانایی تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را دارد؟
۴) آیا گردش کار در سازمان شما به نحو مطلوبی انجام می پذیرد؟
۵) آیا برای برتری نسبت به رقبا در تضمین کیفیت خدمات خود راهکاری اندیشیده اید؟
پیچیدگی جهان کسب و کار، تنگ تر شدن حلقه های رقابت، بهمراه اشتهای سیری ناپذیر مشتریان در مورد تنوع، کیفیت، سرعت و سهولت دستیابی به کـالا و خدمات مورد نیاز، مدیران را در اداره و حفظ بقای سازمانها با چالشی نفس گیر روبرو کرده است .
ما بر این باوریم که سازمانهای استان تـوان، انگیزه و قابلیت های فراوان و منحصر به فردی برای رسیدن به آینده ای روشن و موفق دارند. در راستای این باور موسسه خانه کیفیت کرمان (KHQ) با تکیه بر دانش و تجارب خود شما را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری می نماید.

مراحل شرح خدمات در طراحی، مشاوره و پیاده سازی استانداردها و سیستم های مدیریتی

۱- شناخت سازمان
۲- آموزش پرسنل
۳- طراحی سیستم و مستندسازی
۴- پیاده سازی سیستم
۵- انجام ممیزی داخلی
۶- رفع عدم انطباق های احتمالی سازمان
۷- همراهی سازمان تا پایان ممیزی نهایی

شناخت سازمان
مشـاور با حضور در سازمان، اقدام به شناسایی و تعیین رونـد کاری واحدهای سازمانی نمـوده تا برای پایـه ریزی کل سیستم، طـراحی مناسب و نظام منـدی انجام پذیرد. در این مرحله تعـامل مشاور با پرسنـل سازمان بسیـار با اهمیت و تعیین کننده خواهد بود.
آموزش پرسنل
مشـاور بعد از آغاز پروژه اقـدام به آموزش پرسنل سازمان می نماید، بدیهـی است تعداد و مفاد دوره های آموزشی بر اساس قرارداد تنظیم شده خواهد بود.
 
 
طراحی سیستم و مستندسازی

کارشناسان کارشناسان موسسه بعد از شناسایی فرایندهای سازمان ، اقدام به طراحی و مستندسازی سیستم سازمان می نماینـد ، در زمان مستنـدسازی سیستم بایستـی الزامـات استانـدارد در فراینـدهای سازمان رعایت گردد که با توجه به شناخت انجام شده در سازمان، این مهم بصورت کامل تحقق می یابد.

پیاده سازی سیستم

از آنجایی که سیستم طراحی شده توسط کارشناسان مشاور با توجه به وضعیت موجود سازمان انجام شده است، لـذا در بحث پیاده سازی سیستم جبهه گیری مجموعـه در مقابل سیستم جدید و تغییر ایجاد شده، کمتـر خواهد بود و جایگزینی سیستم جدید با قدرت و توان بیشتری انجام خواهد شد.

انجام ممیزی داخلی

پس از پیاده سازی کامل سیستم در سازمان، مجموعه بایستی بـرای آمادگی جهت ممیزی صدور گواهینامـه، سیستم خود را مورد ارزیــابی داخلی قرار دهد. در این مرحله مؤسسـه خانـه کیفیت کرمـان با استفاده از ممیزین خود در کنـار پرسنل سازمان اقـدام به بـرگزاری ممیزی داخلی سازمان می نماید.

رفع عدم انطباق های احتمالی سازمان

در زمان ممیزی داخلی، احتمال مشاهده عدم انطباق در سازمان وجود دارد ، بنـابراین بایستی جهت رفع کامل این موارد برنامه ریزی نموده و در جهت رفع آنها اقدام نمود.

همراهی سازمان تا پایان ممیزی نهایی

سازمان، آماده ممیزی شخص ثالث (صدورگواهینامه) است، بنـابراین کارفرما ضمن انجام هماهنگی با CB انتخابی، اقدامات لازم را جهت برگزاری ممیزی نهـایی انجام می دهـد، همچنین مجـری تا پایـان ممیزی نهایی و مرحله اخذ تأییـدیه از شرکت گواهی دهنده در کنار کارفرما حضـور خواهد داشت.
واحد خـدمات مدیـریت و مشاوره خـانه کیفیت کرمان با درک این چالشها و با بهـره گیری از کارشناسـان مجرب و مشاورین کارآزمـوده ارائه دهنـده خدمات مشـاوره ، طـراحی و پیـاده سازی و استقرار استانـداردها و سیستم های مـدیریتی و تکنیک های کیفیت در تمامی کسب و کارها (سازمان ها / شرکت ها / اصناف) می باشد.
رضایتمندی مشتریان از نحوه خدمت رسانی، قیمت، کیفیت خدمات و نیز برخورد پرسنل و مدیران موسسه با آنان، یکی از افتخارات ماست و از این بابت به خود می بالیم.
امیدواریم تلاش مدیران و کارکنان موسسه هدیه ای ارزنده باشد برای سازمان شما.