مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS
کد دوره: KHQ-QM-020 مدت: ۳روز
هدف: آشنایی با الزامات و نیازمندی­های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE و نحوه شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها.
محتوی:

۱- تشریح ساختار یک سیستم مدیریت HSE (HEALTH,SAFETY, ENVIRONMENT) 2- آشنایی با اجزا سیستم مزبور، خطوط راهنما و روش های اجرایی مورد نیاز نظیر مدیریت تغییر(MOC)، پایش و اندازه گیری عملکرد، یکپارچگی سرمایه، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ۳- مزایا و الزامات استقرار سیستمهای مدیریت HSE-MS در سازمان ها ۴- بررسی ضوابط، قوانین و مقررات موثر بر HSE-MS در ایران ۵- مروری بر عناصر و الزامات سیستم مدیریت HSE-MS از دیدگاه ممیزی۶- آشنایی با راهنمای ممیزی ISO 19011:2002  ۷- اصول و مراحل انجام ممیزی، طراحی چک لیست ممیزی، اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات، روانشناسی ممیزی مشخصات ممیزی اثربخش

پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت