ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009
کد دوره: KHQ-QM-019 مدت: ۲ روز
هدف: شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 19011:2002، شناسایی ضرورت­های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم­های مدیریت انرژی.
محتوی:

۱- مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی ۲- مروری بر الزامات استاندارد BS EN 16001:2009 3- مروری بر مستندات سیستم­های مدیریت انرژی از دیدگاه ممیزی آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO 19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد ۴-  مدیریت ممیزی و اصول آن ۵-  اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی ۶- پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه­ریزی ممیزی ۷-  طراحی چک لیست­های ممیزی ۸- اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۹- آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

پیش نیاز: مبانی، تشریح الزامات و مستند­سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009