ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
کد دوره: KHQ-QM-011 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با تکنیک‌های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
محتوی:

۱- مفاهیم و تعاریف، شناسایی ارتباطات و نحوه تاثیرگذاری سیستمها بر یکدیگر ۲- مروری بر الزامات استانداردهای سیستمهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای      ۳-  آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط ‌زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴- اصول کلی ممیزی اصول و مراحل برنامهریزی و اجرای ممیزی ۶- طراحی چک لیستهای ممیزی ۷- اجرای ممیزی ۸- جمعآوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۹- طراح سیستم گزارشدهی در جهت ارزیابی اثر بخش سیستمی برای حصول به اهداف سازمان     ۱۰- سیستم پیگیری اقدام اصلاحی، پیشگیرانه و اثر بخشی نتایج ممیزی