ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهایOHSAS 18001:2007

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهایOHSAS 18001:2007
کد دوره:  KHQ-QM-008 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با تکنیکهای ممیزی داخلی سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای و نحوه انجام ممیزی داخلی مبتنی بر سری استاندارد OHSAS 18001:2007
محتوی:

۱- مروری بر عناصر و الزامات OHSAS 18001:2007 2- مزایا و الزامات استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای ۳- آشنایی با نحوه ممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای ۴- معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک نظیر FTA، HAZOP 5- نحوه برنامهریزی، هدایت، سازماندهی و انجام ممیزی منطبق با استاندارد OHSAS 18001 6- بررسی ضوابط، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفهای در ایران ۷- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک خطمشی، نظامنامه و روشهای اجرایی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای  ۸- اصول ممیزی و مراحل انجام ممیزی ۹- طراحی چک لیست ممیزی ۱۰-  اجرای ممیزی و جمعآوری اطلاعات روانشناسی ممیزی و..