ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005
کد دوره: KHQ-QM-017 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با تکنیک و روند ممیزی یک آزمایشگاه جهت ارزیابی الزامات سیستمی و همچنین نحوه ممیزی روشهای آزمون بر اساس ISO/IEC 17025:2005
محتوی:

۱- تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از دید ممیزی ۲- آشنایی با نظام اعتبار دهی و استاندارد ۱۸۰۱۱ ۳-  تعریف ممیزی و آشنایی با الزامات ۱۹۰۱۱  ۴-  اصول ممیزی  ۵- تشریح انواع ممیزی  ۶- چک لیست ممیزی ۷- مدارکی که در زمان ممیزی مورد بررسی قرار می­گیرند و در آزمایشگاه­ها باید موجود باشد ۸-  برنامه­ریزی ممیزی و اهداف آن ۹- نحوه اجرای ممیزی، گزارش­دهی عدم انطباق ها و تقسیم بندی آنها  ۱۰- آشنایی با اصول ممیزی خارجی ۱۱- بررسی الزامات فنی و سیستمی استاندارد ۱۷۰۲۵ با دیدگاه ممیزی و عدم انطباق­ها ۱۲-  مدیریت فرایند ممیزی

پیش نیاز: