مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ایOHSAS 18001:2007
کد دوره:KHQ-QM-007 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با الزامات استاندارد OHSAS 18001, نحوه مستندسازی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای
محتوی:

۱- مفاهیم و اصول سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه­ای و ارزیابی ریسک ۲- استاندارد OHSAS 18001

( دامنه کاربرد، تعاریف و واژگان، الزامات) ۳- تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی OHSAS 18001      ۴- رهنمودهایی جهت بهبود روند مستند­سازی ۵- ساختار مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای، نحوه مستند­سازی و کنترل آنها منطبق با استاندارد ۶- درک ضرورت ایمنی و بهداشت در صنایع و واحدهای کسب و کار و بحران­های حفاظت صنعتی ۷- آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک­ها و فعالیت­های مخاطره آمیز در محیط کار ۸- اولویت­بندی و راه­های کاهش ریسک­های ایمنی و بهداشتی

پیش نیاز: