ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
کد دوره:KHQ-QM-002 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با فرآیند و تکنیکهای ممیزی داخلی سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر   ISO9001:2008، نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمانها
محتوی:

۱- اصول و مبانی کیفیت و مروری بر الزامات استاندارد ISO9001 ویرایش سال ۲۰۰۸  ۲- مروری بر مستندات سیستمهای مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی ۳- آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد ۴- آشنایی با نحوه ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت ۵- نحوه تهیه برنامه و انجام مراحل ممیزی داخلی ۶- مدیریت ممیزی، اصول و اهداف آن ۷- نحوه ایجاد چک لیستهای ممیزی و تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی ۸- نحوه رفتار به هنگام ممیزی