جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 •  مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات بر اساس TL 9000:ver.05
 •  دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت
 •  سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
 •  باز آموزی ممیزان داخلی ISO 9001:2008
 •  مدیر تضمین کیفیت
 •  مدیریت انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد AS/NZS 3598:2000
 •  مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 16949:2009
 •  ممیزی داخلی۱۶۹۴۹:۲۰۰۹  ISO/TS
 •  راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمانهای دولتی IWA4:2005
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمانهای آموزشی IWA2:2007
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمانهای بهداشتی و درمانی IWA1:2005
 • ممیزی داخلی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس ISO/TS 29001:2010
 •  تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت جوش ISO 3834:2005
 •  تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی HACCP
 •  ایمنی و بهداشت محیط کار
 •  آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015
 •  تغییرات استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO 140001:2015
 •  مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000