برنامه­ ریزی و کنترل پروژه

برنامه­ ریزی و کنترل پروژه
کد دوره: KHQ-PM-201 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه ها بصورت اثربخش و کارا.
محتوی:

۱- مفاهیم مدیریت پروژه ۲- جایگاه برنامه­ ریزی و کنترل در مدیریت پروژه ۳- بررسی فرایندهای برنامه ریزی در مدیریت پروژه ۴- شناسایی روش­های برآورد زمان و هزینه ­ها ۵-  استراتژی ها و روش­های تعیین مراحل شکست کار ۶- مفاهیم برنامه ریزی شبکه ای و انواع مدل­های برنامه ریزی پروژه ۷- مدل­های تخصیص و تسطیح منابع ۸- مفاهیم کنترل پروژه ۹- مدیریت گزارشات و ارتباطات در پروژه­ ها

پیش نیاز: