جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 • برنامه ریزی منابع انسانی ERP
 • مدیریت و بهبود فرآیندها
 • تدوین شایستگی سازمانی
 • روانشناسی ارتباطات بین فردی و سازمانی
 • طراحی مدل ارزیابی و سنجش مهارت ها
 • طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان– کار راهه شغلی
 • مدیریت خلاقیت– شناسایی نبوغ و برنامه ریزی رشد
 • مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • فنون نوین مدیریت انگیزش
 • طراحی مدل ارزیابی و سنجش مهارت ها
 • کلینیک حل مسئله و نقش آن در مدیریت ابهام در تصمیم گیری
 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • الگوهای مدیریت مشارکتی
 • مدیریت کارگروهی و تشکیل جلسات
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • تئوریهای نوین سازمان و مدیریت