جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

  • مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی
  • تفکر سیستمی
  • ارزیابی کارکنان
  • کار تیمی بر اساس مدل BELBIN
  • همسوسازی استراتژیک
  • تعیین و بهبود سبک رهبری
  • مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی
  • برنامه ریزی عملیاتی
  • کارگاه تدوین ماموریت چشم انداز ارزشها و اهداف جسورانه
  • تکنیک ارزیابی ۳۶۰ درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی