تشریح معیارهای مدل EFQM

تشریح معیارهای مدل EFQM
کد دوره: KHQ-IPE-401 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با اصول مدیریت کیفیت و مدل EFQM (معیارهای اصلی، زیر معیارها، نکات راهنما و منطق امتیاز دهی RADAR)
محتوی:

مفهوم تعالی سازمانی – تشریح ارزشهای بنیادین سرآمدی – آشنایی با روند توسعه مدل EFQM – معرفی معیارهای توانمندسازی EFQM – اصول هشت گانه مدیریت کیفیت و سرآمدی – تشریح ساختار و معیارهای اصلی مدل EFQM – تشریح زیرمعیارها در مدل EFQM – ارتباط معیارهای EFQM با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 – پویایی، تعامل و ارتباط بین معیارهای اصلی و زیرمعیارها – تشریح منطق امتیازدهی RADAR و اجزا تشکیل دهنده آن – دلایل ضرورت به کارگیری مدل در ارتقاء سطح عملکرد سازمان­ها – تشریح لزوم برقراری توازن بین رضایت ذینفعان و سهامداران منابع مالی شرکت

پیش نیاز: