محورهای علمی دوره
1-  آشنایی اجمالی بابرنامه ریزی وکنترل پروژه (مفاهیم مدیریت پروژه،آشنایی اجمالی باPMBOK) 2-  ایجادپروژه ومشخصات آن ۳-  تعریف فعالیتهاوروابط آنهاوطراحیWBS پروژه ۴- آشنایی با مسیر بحرانی  CPM و استفاده از آن در فشرده سازی زمان پروژه ۵-  محاسبه زمان فعالیتها ( به صورت کاربردی در پروژه های واقعی) و وارد کردن در نرم افزار ۶-  آشنایی با تاریخها مختلف شروع پروژه ها ی واقعی و تنظیم آن در نرم افزار ۷-  تعریف وتخصیص تقویمهای کاری ۸-  تنظیم محدودیتها (مطلق و نسبی) در نرم افزار ۹-  برنامه ریزی منابع(تعریف،تخصیص،تحلیل وتسطیح منابع)– ورود منابع چند مبدایی و چند هزینه ای ۱۰-  تعریف انواع ارزشهای وزنی و فرمول نویسی محاسبه آن در نرم افزار ۱۱-  محاسبه و ورود فرمول درصد پیشرفت برنامه ای و   updateکردن نرم افزار و رسم نمودار   Scurveبرنامه ای ( %plan) 12-  ایجادبرنامه مبنا (Baseline) 13-  ایجاد فرمت گزارش گیری عملکرد از کارگاه ۱۴-  ورود تاریخهای واقعی و تاخیرات پروژه به نرم افزار ۱۵-  ورود احجام فعالیتها و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه و رسم   Scurveواقعی ۱۶-  تحلیل انحرافات و تاخیرات پروژه با استفاده از نرم افزار و تهیه گزارش جامع مدیریت پروژه.
 کلیه مراحل از جلسه اول به همراه یک مثال از پروژه های واقعی در حال کار ، آموزش داده خواهد شد.
زمان برگزاری دوره

۳۱،۲۹،۲۴،۲۲ شهریور و ۵ ، ۷ مهرماه

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

شش روزه – مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید