برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
کد دوره: KHQ-PM-204 مدت: ۱۵جلسه
هدف: آموزش مخاطبین در بکارگیری از ابزارهای این نرم افزار به منظور برنامه ریزی و کنترل پروژه
محتوی:

۱- ایجاد پروژه و مشخصات آن

۲- تعریف فعالیت­ها و روابط آن

۳- ساماندهی فعالیت­ها بر اساس WBS

۴- تعریف و تخصیص تقویم­های کاری ۵- گروهبندی بر اساس Activity Codes

۶- محدودیت­ها (Constraint)

۷- تعریف و تخصیص منابع

۸- منحنی­های مصرف منابع

۹- انواع فعالیت ها

۱۰- ایجاد برنامه هدف (Target)

۱۱- نظارت و کنترل پروژه

۱۲- تهیه Back up و Copy از پروژه

پیش نیاز: آشنایی اولیه با مفاهیم کنترل و مدیریت پروژه