مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استانداردISO 10006:2003

مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استانداردISO 10006:2003
کد دوره: KHQ-PM-206 مدت: ۲ روز
هدف: شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت پروژه، درک ضرورت­های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم­های مدیریت پروژه
محتوی:

مبانی مدیریت پروژه – مروری بر الزامات استانداردISO 10006:2003 – بررسی مستندسازی سیستم مدیریت پروژه از دیدگاه ممیزی – آشنایی با استاندارد ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح شده در این استاندارد – اصول و نحوه مدیریت ممیزی – اهداف، دامنه، برنامه­ریزی و سوابق مورد نیاز برای یک ممیزی – پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی – اصول و مراحل برنامه ریزی جهت ممیزی – طراحی چک لیست ممیزی – اجرا، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی – طراحی یک سیستم جامع گزارش دهی و پیگیری اقدامات اصلاحی – ارزیابی بهره­وری سیستم مدیریت پروژه – آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

پیش نیاز: آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت و مبانی مدیریت پروژه