ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO
کد دوره: KHQ-QM-014 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000:2005
محتوی:

۱- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ۲- تشریح عناصر استاندارد و الزامات اجرایی ۳- روش شناسایی خطرات بر اساس درخت تصمیم­گیری و ارزیابی آنها ۴- نحوه تشخیص نقاط کنترل بحرانی ۵- آشنایی با روش­های GMP  ۶- شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO­ ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ۷- تشریح معیارهای ممیزی و نحوه انجام ممیزی داخلی ۸- نحوه تهیه برنامه و انجام مراحل ممیزی داخلی ۹- مدیریت ممیزی و اصول و اهداف آن   ۱۰- نحوه ایجاد چک لیست­های ممیزی و تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی ۱۱- نحوه رفتار به هنگام ممیزی با بهره­گیری از مفاد استاندارد ISO 19011:2002  ۱۲- نحوه ممیزی سیستم­های مدیریت ایمنی مواد غذایی

پیش نیاز: