نظام آراستگی محیط کار ۵S

نظام آراستگی محیط کار ۵S
کد دوره: KHQ-IPE-406 مدت: ۱ روز
هدف: شناسایی عوامل موثر در آراستگی محیط کار، افزایش قابلیت و آگاهی سازمان در به کارگیری ابزارهای موثر بهبود مستمر در جهت دستیابی به اهداف کیفی
محتوی:

تاریخچه پیدایش نظام آراستگی – مفاهیم ۵S – هدف از اجرای ۵S در سازمان ها – مزایای ۵S و نحوه اجرای هرکدام از آن ها – ارتباط۵S با مفاهیم  TQMو TPM – تعهد مدیریت در تعالی ۵S- تعیین تفاوت های کارگاه و کلینیک – روش هفت سین صنعتی در ایران شامل: – سوا کردن – سپیدگی و پاکیزگی- سلامت و بهداشت- سازمان یافتگی- سخت کوشی- سماجت در کارهای خوب- استقرار سیستماتیک سیستم

پیش نیاز: