طبقه بندی مشاغل

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- مبحث حق السعی و مزد در قانون کار - جایگاه طبقه بندی مشاغل در قانون کار، اهداف...
Read More

برندینگ

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمقدمه اهداف سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز ها درباره اعتبار مدرک مقدمهمن یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit....
Read More

صحه‌گذاری روش های آزمون مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- تعاریف و اصطلاحات تصدیق و صحه گذاری 2- مفاهیم و اصطلاحات اندازه شناسی و آماری 3- الزامات...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمقدمه اهداف سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز ها درباره اعتبار مدرک مقدمهمن یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit....
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره : آقای حمید تاج نیا - معاون مالیات بر ارزش افزوده استان کرمان...
Read More

ایمنی برق

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره - آمادگی و واکنش در شرایط اضطرار - تعاریف و اصطلاحات  - آشنایی با خطرات برق گرفتگی...
Read More

مدیریت اسناد و فن بایگانی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره-کلیات مدیریت اسناد - طرز تشکیل پرونده و انواع بایگانی - نامه های وارده، نامه های صادره و...
Read More

کارپردازی و اصول خرید موفق (مامور خرید یا کارشناس خرید)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهآشنايي با مفاهیم، تعاریف و انواع خريد - اشکال متداول خرید و اصول مهم آن ها - روش...
Read More

کار گروهی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره - مفهوم ارزش - تعریف مشارکت - ارزشهای کلیدی برای ایجاد یک فرهنگ کیفی موفق - تعریف گروه...
Read More

فنون پذیرایی و تشریفات

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهمفهوم کلی سرویس دهی- قوانین عمومی سرویس دهی- اصول بهداشت فردی و عمومی در محل کار- استانداردهای ظاهری...
Read More
Load More