طرح ریزی پیشاپیش محصول (APQP) -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهبررسی مدلهای مختلف جهت تحقق محصول- درک و تحلیل نیازها- جمع آوری و بررسی صدای مشتری - درک...
Read More

تشریفات و روابط عمومی-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهفرایند و مراحل تشریفات- اصول طلایی تشریفات- الگوها و استانداردهای رفتاری و مشتری مداری- موارد مهم در جلب...
Read More

مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015) -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- بررسی و تاریخچه ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2105 و بررسی اصول نوین مدیریت کیفیت - تشریح...
Read More

کنترل کیفیت در کارخانجات مواد غذایی-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره - تاریخچه و سیر تکاملی کیفیت - آشنایی با چارت سازمانی واحد کیفیت و شرح وظایف پرسنل...
Read More

تجزیه و تحلیل خطا و آثار (FMEA)-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره :  مهندس رجبی - ممیز و سرممیز رسمی و بین المللی استانداردهای ISO9001:2015،...
Read More

مدیریت مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در صنایع غذایی-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهمقدمه- تعاریف پایه –انواع مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی شایع در صنایع غذایی –طراحی بهداشتی –شیوه های صحیح...
Read More

آشنایی با زیر ساختار و خواص پلی اتیلن های نسل جدید PE100 -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- ریزساختار مولکولی مواد PE100  و تفاوت آن با مواد نسل قدیم- اثر ساختار مولکولی بر عملکرد بلند...
Read More

تخمین عدم قطعیت- مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مفهوم عدم قطعیت و شناخت علل آن- تشریح الزام استاندارد ISO/IEC 17025درخصوص عدم قطعیت نتایج اندازه گیری-تعاریف...
Read More

نمونه برداری مواد غذایی- مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتعاریف واصطلاحات (مفاهیم ) - نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری - وسایل نمونه برداری - صورتجلسه نمونه...
Read More

MSDS مواد- مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره   اهمیت و ضرورت کار با مواد شیمیایی- مروری بر تعاریف و مفاهیم - شناسایی مواد شیمیایی(برچسبهای‏...
Read More
Load More