بازگشت سرمایه آموزش (ROI)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مروری بر ارزشیابی اثربخشی آموزش و سطوح آن 2- مفهوم سنجش بازگشت سرمایه آموزش و چرایی آن...
Read More

سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبار

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- نقش و اهداف کلی در برنامه ریزی و کنترل موجودیهای انبار - اهمیت موجودیها و علل نگهداری...
Read More

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001:2018

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مروری بر مبانی ایمنی و بهداشت شغلی 2- مفهوم سیستم مدیریتی و چرخه PDCA 3- تاریخچه...
Read More

برچسب گذاری مواد غذایی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحمورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محمورهای علمی دوره1- تعاریف 2- الزامات 3- اظهارات توصیفی 4- اظهارات اخطاری 5- برچسب گذاری محصولات پروبیوتیک 6- ادعاهای عمومی...
Read More

اصول و فنون مذاکره

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مذاکره و انواع روش های مذاکره   2- مهارت های مذاکره 3- آشنایی با فرهنگ ها 4-...
Read More

دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره 1- تعاریف و اصطلاحات تصدیق و صحه گذاری 2- مفاهیم و اصطلاحات اندازه شناسی و آماری 3-...
Read More

تکنیک های کاربردی حقوق و دستمزد و روش های ثبت مالی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1-  آشنایی با مفاهیم اولیه و قوانین مربوط به حوزه حقوق و دستمزد (مالیاتی، کار و تامین اجتماعی)...
Read More

آنالیز ریشه ای خرابی ها RCFA

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- طبقه بندی مباحث نگهداری و تعمیرات 2- چرخه های نگهداری و تعمیرات (PDCA, CAPD, SDCA) 3- تاریخچهRCFA...
Read More

بازاریابی استراتژیک

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره : آقای دکتر فاتحی راد -  دکتری تخصصی مدیریت (بازاریابی استراتژیک) از دانشگاه...
Read More

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تهیه اظهارنامه

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- تعریف مالیات بر ارزش افزوده - نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده - نحوه ثبت نام در...
Read More
Load More