آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت ISO/IEC17025 در ویرایش۲۰۱۷-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- آشنایی با فرآيند تغيير ويرايش استاندارد ISO/IEC 17025 (تاریخچه تغييرات، معرفی اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها (ILAC)...
Read More

تشریح الزامات استاندارد ISO10004 (خطوط راهنما برای پایش و رضایت مشتری)-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره محورهاي علمي دوره : 1- مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش 2012، 2- تعیین ارتباط...
Read More

شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیراتKPI -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- معرفی استانداردهای نگهداری و تعمیرات 2- معرفی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات جهت تحقق شاخص...
Read More

آشنایی با قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دورهمدرس دوره : آقای رامین ایرانمنش -  رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت...
Read More

انبارداری نوین۱-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهنقش وکاربرد و معرفی ساختارهای نوبن مدیریتی در اداره امور انبارها- الزامات مدیریت نوین کالا وعملیات  برنامه ریزی...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره : آقای مهندس قوامی - 17 سال سابقه اجرایی و مدیریتی و مشاوره...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1-  آشنایی با مفاهیم اولیه و قوانین مربوط به حوزه حقوق و دستمزد (مالیاتی، کار و تامین اجتماعی)...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- طبقه بندی مباحث نگهداری و تعمیرات 2- چرخه های نگهداری و تعمیرات (PDCA, CAPD, SDCA) 3- تاریخچهRCFA...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره : آقای دکتر فاتحی راد -  دکتری تخصصی مدیریت (بازاریابی استراتژیک) از دانشگاه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- تعریف مالیات بر ارزش افزوده - نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده - نحوه ثبت نام در...
Read More
Load More