آشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره ندارد. مدرس دورهآقای رامین ایرانمنش -   رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوبشرق...
Read More

بدوخدمت (ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته بندی)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهآشنایی با سامانه TTAC- ثبت منبع مواد غذایی و آشامیدنی- آشنایی با قوانین و مقررات مواد خوراکی، آشامیدنی،...
Read More

کاهش هزینه ها با استفاده از محاسبه هزینه های کیفیت (COQ)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتاریخچه- ضرورت- مقدمه- کلیات هزینه های کیفیت– تشریح عناصر هزینه های کیفیت و مراحل طرح ریزی و...
Read More

بهداشت، ضدعفونی و تعیین کانون آلودگی خطوط تولید صنایع غذایی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهمقدمه- تعاریف- منابع آلوده کننده موادغذایی- آشنایی با گروه های مهم میکروارگانیسم ها مرتبط با مواد غذایی- انواع...
Read More

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO/IEC17025:2017

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- آشنایی با فرآيند تغيير ويرايش استاندارد ISO/IEC17025 (تاریخچه تغييرات، معرفی اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها (ILAC) ،...
Read More

نگهداری و تعمیرات PM

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره 1-اهمیت نگهداری و تعمیرات 2- زیان ناشی از عدم وجود سیستم نگهداری و تعمیرات 3- طبقه بندی...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهاهمیت انبار وانبارداری وروشهای اصولی در کاهش ضایعات انبارها ( اصول هفتگانه) - تاریخچه شکل گیری سیستم های...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مفهوم عدم قطعیت و شناخت علل آن- تشریح الزام استاندارد ISO/IEC 17025درخصوص عدم قطعیت نتایج اندازه گیری-تعاریف...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتعاریف واصطلاحات (مفاهیم ) - نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری - وسایل نمونه برداری - صورتجلسه نمونه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره   اهمیت و ضرورت کار با مواد شیمیایی- مروری بر تعاریف و مفاهیم - شناسایی مواد شیمیایی(برچسبهای‏...
Read More
Load More