بازگشت سرمایه آموزش (ROI)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مروری بر ارزشیابی اثربخشی آموزش و سطوح آن 2- مفهوم سنجش بازگشت سرمایه آموزش و چرایی آن...
Read More

سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبار

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- نقش و اهداف کلی در برنامه ریزی و کنترل موجودیهای انبار - اهمیت موجودیها و علل نگهداری...
Read More

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001:2018

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مروری بر مبانی ایمنی و بهداشت شغلی 2- مفهوم سیستم مدیریتی و چرخه PDCA 3- تاریخچه...
Read More

برچسب گذاری مواد غذایی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحمورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محمورهای علمی دوره1- تعاریف 2- الزامات 3- اظهارات توصیفی 4- اظهارات اخطاری 5- برچسب گذاری محصولات پروبیوتیک 6- ادعاهای عمومی...
Read More

اصول و فنون مذاکره

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مذاکره و انواع روش های مذاکره   2- مهارت های مذاکره 3- آشنایی با فرهنگ ها 4-...
Read More

بیست و چهارمین سمینار خانه کیفیت کرمان

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره 1- مذاکره و انواع روش های مذاکره   2- مهارت های مذاکره 3- آشنایی با فرهنگ ها...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره -کلیات مدیریت اسناد - طرز تشکیل پرونده و انواع بایگانی - نامه های وارده، نامه های صادره...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی...
Read More
Load More