اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)

اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)
کد دوره: KHQ-IPE-408 مدت: ۱ روز
هدف: آشنایی با مدیریت کیفیت جامع و نحوه طرح ریزی و بهبود کیفیت به کمک TQM
محتوی:

کلیات مدیریت کیفیت – جایگاه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در مباحث TQM – تعاریف و مفاهیم مرتبط با TQM – رویکردهای مدیریت کیفیت جامع( TQM ) – ابزارهای طرح ریزی و بهبود کیفیت در TQM – ارتباط با مشتریان – ارتباط با تامین کنندگان – ساماندهی سازمان برای اجرای TQM و تغییرات سازمانی مربوطه – کارهای گروهی در رابطه با کیفیت – ایجاد انگیزش و توانمند ساختن همکاران – راهبری و هدایت کیفیت – طرح ریزی استراتژیک و استقرار TQM – آشنایی با مدل های تعالی عملکرد مانند مدل EFQM – مدل مالکوم بالدریج – مدل دمینگ و سایر مدل ها و جایگاه آن ها در مباحث TQM.

پیش نیاز: