تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهمقدمه-  فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی- ویژگی های حسی محصولات غذایی- حد آستانه (تئوری و اندازه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC17025 در خصوص تضمين کيفيت نتايج - تضمين کيفيت و کنترل کيفيت در آزمايشگاه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهافزودنیهای مواد غذایی- برنامه آموزشی برای مدیران فنی و تولید در صنایع غذایی - چرا مواد غذایی...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره اندازه گیری صدا با هدف کنترل صدا بر اساس استاندارد- ISO 9612 کارعملی با دستگاه صدا سنج...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دوره مدرس دوره : آقای امینی زمان برگزاری دوره 12 بهمن ماه 99 گواهینامه آموزشی همراه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهآشنایی با سامانه TTAC- ثبت منبع مواد غذایی و آشامیدنی- آشنایی با قوانین و مقررات مواد خوراکی، آشامیدنی،...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهاهمیت انبار وانبارداری وروشهای اصولی در کاهش ضایعات انبارها ( اصول هفتگانه) - تاریخچه شکل گیری سیستم های...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مفهوم عدم قطعیت و شناخت علل آن- تشریح الزام استاندارد ISO/IEC 17025درخصوص عدم قطعیت نتایج اندازه گیری-تعاریف...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتعاریف واصطلاحات (مفاهیم ) - نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری - وسایل نمونه برداری - صورتجلسه نمونه...
Read More

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره   اهمیت و ضرورت کار با مواد شیمیایی- مروری بر تعاریف و مفاهیم - شناسایی مواد شیمیایی(برچسبهای‏...
Read More
Load More