آشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره ندارد. مدرس دورهآقای رامین ایرانمنش -   رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوبشرق...
Read More

بدوخدمت (ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته بندی)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهآشنایی با سامانه TTAC- ثبت منبع مواد غذایی و آشامیدنی- آشنایی با قوانین و مقررات مواد خوراکی، آشامیدنی،...
Read More

کاهش هزینه ها با استفاده از محاسبه هزینه های کیفیت (COQ)

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتاریخچه- ضرورت- مقدمه- کلیات هزینه های کیفیت– تشریح عناصر هزینه های کیفیت و مراحل طرح ریزی و...
Read More

بهداشت، ضدعفونی و تعیین کانون آلودگی خطوط تولید صنایع غذایی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهمقدمه- تعاریف- منابع آلوده کننده موادغذایی- آشنایی با گروه های مهم میکروارگانیسم ها مرتبط با مواد غذایی- انواع...
Read More

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO/IEC17025:2017

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- آشنایی با فرآيند تغيير ويرايش استاندارد ISO/IEC17025 (تاریخچه تغييرات، معرفی اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها (ILAC) ،...
Read More