انبارداری نوین-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهنقش وکاربرد و معرفی ساختارهای نوبن مدیریتی در اداره امور انبارها- الزامات مدیریت نوین کالا وعملیات  برنامه ریزی...
Read More